Algemene voorwaarden

Uw Privacy (AVG)

Sharon@home, gevestigd aan Morielje 9, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.sharonathome.nl

Morielje 9

06-28355172

Persoonsgegevens die Sharon@home verwerkt

Bij het invullen van het contactformulier worden uw contactgegevens uitsluitend bewaard voor het reageren op uw verzoek. Uw gegevens worden niet verkocht of op andere wijze aan derden ter beschikking gesteld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sharon@home verwerkt

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sharonathome.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies, om functionaliteit van de website te verbeteren. Wat een cookie is kunt u lezen op Wikipedia. Sinds 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht u toestemming te vragen indien deze website een cookie wil gebruiken om uw surfgedrag (Google Analytics), advertentieprofielen, etc., bij te houden en deze door te geven aan adverteerders, andere websites, etc.

Deze cookies worden tracking cookies genoemd. Deze website maakt GEEN gebruik van dergelijke cookies, wel van reguliere cookies om technische doeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Sharon@home persoonsgegevens verwerkt

Sharon@home verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Sharon@home neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat

hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sharon@home) tussen zit.

Webstatistieken
Sharon@home maakt geen gebruik van online diensten zoals Google Analytics.
Ook worden de door u verstrekte gegevens in een eventueel contactformulier niet gekoppeld aan bezoekersstatistieken. De bezoekersstatistieken, waaronder het loggen van IP-adressen, worden louter en alleen gebruikt voor het meten en analyseren van bezochte pagina's en kunnen niet herleid worden naar persoonlijke informatie.

Hoe lang Sharon@home persoonsgegevens bewaart

Sharon@home bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sharon@home verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sharon@home en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een

ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sharonathome.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sharon@home wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de

Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Sharon@home persoonsgegevens beveiligt

Sharon@home neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@sharonathome.nl

 

Klachten


Klachten over de behandelingen kunnen schriftelijk worden ingediend. Klachten worden direct in behandeling genomen en indien mogelijk opgelost.

Aansprakelijkheid

Sharon@home aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of zaken, noch voor vermissing van zaken, die op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met haar activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan. Sharon@home meldt diefstal altijd bij de politie.

Afspraken

Het afzeggen van afspraken door de klant dient 24 uur van te voren gebeuren, telefonisch of per email. Indien dit korter dan 24 uur plaatsvindt, wordt er door Sharon@home besloten de helft van de kosten van de besproken behandeling te vergoeden.


Garantie

Sharon@home geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling. Binnen een week contact op te nemen.
Deze garantie vervalt indien: De cliënt andere producten dan de door Sharon@home geadviseerde producten heeft gebruikt. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

Hygiëne en werkomgeving


Hygiëne is bij Sharon@home erg belangrijk. Van de Cliënt wordt verwacht dat het haar schoon is en/of dat Sharon@home de mogelijkheid krijgt om het haar van de Cliënt te wassen.
Sharon@home werkt bij de Cliënt thuis. Op de werkplek dient tenminste een wandcontactdoos (stroom), een was gelegenheid aanwezig te zijn en een stoel waar de Cliënt kan plaatsnemen. Van de Cliënt wordt verwacht dat een schone en hygiënische werkomgeving aan Sharon@home wordt geboden.

Hoofdluis


In geval bij de Cliënt thuis hoofdluis is geconstateerd, is het op hygiënische gronden niet mogelijk om door Sharon@home te worden behandeld. In dat geval adviseert Sharon@home om het hele huis grondig te reinigen. Daarnaast alle recent gedragen kleding, gebruikt beddengoed, knuffels en dergelijke op kookwas te wassen.
Het gehele gezin dient het haar te reinigen met een Prioderm Lotion voor hoofdluis en met een netenkam het haar te kammen. 
Na twee weken dient de hoofdluis te zijn verdwenen en mag u een nieuwe afspraak maken bij Sharon@home.

Werktijden en afspraken


Sharon@home werkt alleen op afspraak.
De Cliënt dient bij het maken van een afspraak Sharon@home te informeren over de gewenste behandeling. Sharon@home verbindt zich de met de klant overeengekomen behandeling uit te voeren.
Indien de Cliënt tijdens de afspraak de behandeling wilt wijzigen of aanvullen, kan dat alleen in overleg met Sharon@home. Daarbij informeert Sharon@home, voor zover dat in alle redelijkheid kan worden verwacht, de Cliënt over de financiële consequenties van deze verandering. 
Als de Cliënt is verhinderd, dient de Cliënt zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met Sharon@home.
In geval Sharon@home is verhinderd, wordt zo spoedig mogelijk contact met de Cliënt opgenomen. In overleg tussen de Cliënt en Sharon@home wordt een passende oplossing voorgesteld.

Als sharon@home constateerd dat er niet binnen 24 uur is afgebeld dan brengt zij de helft van de afgesproken behandeling in rekening en krijgt u een factuur gestuurd.

 

Prijzen en betalen


Betalingen dienen contant te geschieden direct na de behandeling. Indien dit niet kan gebeuren is het een uitzondering het bedrag over te maken op sharon@home rekeningnummer. Binnen 14 dagen moet Sharon@home het ontvangen hebben.Wanneer de klant in gebreke blijft, dan wordt er een factuur gestuurd. Als de klant weder in gebreke blijft wordt er een incasso bureau ingeschakeld. 
De prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typfouten.
De tarieven en kunt u vinden op de site, Sharonathome.nl of kunt u contact opnemen met Sharon@home. De Cliënt dient direct na afloop van de behandeling en/of aankoop van een product de betaling te voldoen. Sharon@home is niet in de gelegenheid om geld terug te geven op bankbiljetten van 100 euro of meer.
Naar de Cliënt correspondeert Sharon@home altijd bedragen inclusief BTW.
Het tarief voor een knipbehandeling voor kinderen geldt tot en met de leeftijd van twaalf jaar. Voor kinderen boven de twaalf jaar geldt hetzelfde tarief als voor dames en heren.

Retourneren


Door de Cliënt aangekochte producten kunnen vanwege hygiënische voorwaarden helaas niet geruild of teruggenomen worden in ruil voor geld, een ander product of een waardebon.